Missie en Visie

Actueel beleidsplan

SIEN-N, de Stichting Industrieel erfgoed Noord-Nederland is een vrijwilligersorganisatie met enthousiaste en deskundige vrijwilligers en adviseurs met een juridische, bouwkundige of (semi-) overheids achtergrond en houdt zich bezig met documentatie, behoud en herbestemming van industrieel erfgoed in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

SIEN-N vergadert in de stad Groningen. SIEN-N is vertegenwoordigd in de landelijke Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN).

SIEN-N heeft in maart 2017 haar missie en visie geactualiseerd. Deze luidt als volgt:

Missie

“Het behoud van het industriële verleden van Noord-Nederland vanuit een cultureel sociaal-historisch perspectief met als resultaat: een (niet)- fysiek levend en zichtbaar verleden”

Hoewel ’werk’ één van de prominentste onderdelen van het dagelijks leven is, zijn industriële sporen veelal ongemerkt en geruisloos uit stad en landschap verdwenen.

Visie

Naast behoud en levend houden geeft een duurzaam nieuw leven eveneens een nieuwe betekenis aan monumenten. De lagen in de tijd worden zichtbaar en leesbaar in relatie met de omgeving. De objecten worden gedocumenteerd. Informatie wordt toegankelijk en er ontstaat discussie over het industrieel erfgoed. Kortom: levend houden is het stimuleren van de bewustwording van de waarde van het industrieel erfgoed.

Om een duurzame toekomst van het industrieel erfgoed te bereiken, benut SIEN-N de kansen van deze bewustwording. Dit doet zij – bij voorkeur – samen met andere betrokkenen en/of eigenaren. Dit is in toenemende mate belangrijk omdat het aantal objecten, dat in beeld komt voor behoud of functieverandering steeds groter wordt.

Driesporen beleid:

  1. SIEN-N doet aan geschiedschrijving, inventarisatie, waardering, advisering en behoud van (monumentale) objecten. Deze werkzaamheden liggen in het verlengde van de bestaande activiteiten. Kortom: SIEN-N levert expertise op het gebied van industrieel erfgoed.
  2. SIEN-N plaatst het ‘specifieke’ van het industrieel erfgoed in een bredere maatschappelijke context. Daarmee wordt inzichtelijk hoe en waar het doel van SIEN-N dat van derden aanvult. Daarbij speelt SIEN-N zoveel mogelijk in op bestaand beleid, maar zal indien nodig ook beleid bij derden initiëren.
  1. SIEN-N zet in op Public Relations. Om de continuïteit van de inzet van de organisatie te waarborgen boort SIEN-N financieringsbronnen aan voor projecten. Naamsbekendheid is daarbij van groot belang. Door haar activiteiten heeft SIEN-N bij overheden en andere partijen een goede naam opgebouwd. Maar buiten het directe werkveld is SIEN-N te onbekend. Daarom richt SIEN-N zich op het vergroten van haar publieke bekendheid en zet tevens in op uitbreiding van het aantal donateurs.

Missie en visie in de praktijk:

Om meer expertise te kunnen leveren werken wij samen met andere erfgoed stichtingen en verenigingen.

  1. SIEN-N speelt in op bestaand beleid op het terrein van recreatie, cultuur en vergroting van de leefbaarheid. Dit is een kansrijke methode om waardevolle objecten een(nieuwe) toekomst in het door aardbevingen getroffen gebied te geven.
  2. Hierbij werkt SIEN-N nauw samen met collega erfgoed belanghebbenden in het erfgoedberaad.
  3. SIEN-N zet PR-materiaal in. Dit is de basis voor grotere bekendheid en uitbreiding van het aantal donateurs. Daarnaast start SIEN-N nieuwe projecten en publicaties.