SIEN-N komt met brandbrief op voor behoud schoorsteen van ringoven Rusthoven te Wirdum

Aan het College van B & W van de gemeente Loppersum

Onderwerp: Brandbrief i.v.m. mogelijke sloop schoorsteenpijp Rusthoven + Graag op korte termijn een gesprek over schoorsteenpijp en ringoven op het complex met terrein van de voormalige steenfabriek Rusthoven.

 

Geacht College,

De Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland (SIEN-N) is recent benaderd door de Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen en door Dhr. Oterdoom (voormalig bestuurslid van SIEN-N) uit Delfzijl om actie te ondernemen i.v.m. behoud van de schoorsteen en ringoven van de voormalige steenfabriek Rusthoven.

SIEN-N heeft zich in het verleden (2004 en daarvoor) al intensief bezig gehouden met dit complex, een en ander in samenwerking met uw gemeente (toenmalig wethouder de Heer).

In 2008 heeft SIEN-N bij toenmalig gedeputeerde Dhr. Hans Gerritse nog gepleit om de resten van de steenfabriek te consolideren en toegankelijk te maken als ruïne.
SIEN-N heeft in die tijd ook meegewerkt aan een plan van Holstein restauratiearchitecten om er een aantal woningen te bouwen, met behoud van de waardevolle elementen.
Dit is steeds geblokkeerd door de toenmalige eigenaar Dhr. Schoenmaker. Inmiddels is het terrein sinds 2011 eigendom van Dhr. W. Liewes.

Het is SIEN-N bekend, dat de oven met de pijp geen status heeft in het kader van de monumentenwet.
Echter informeel heeft de ringoven met pijp een zeer grote waarde. Het is een van de weinige compleet intact gebleven ringovens met pijp in Nederland en voor de provincie Groningen, maar ook voor onze stichting, een uiterst waardevol object.
De vleermuizenwerkgroep heeft vanuit natuur en fauna met name belang bij de instandhouding van de ringoven; SIEN-N heeft vanuit de visie van waardevol industrieel erfgoed belang bij instandhouding van zowel ringoven als pijp.

Uw College van B & W heeft op 16 oktober jl. besloten om de eigenaar “een last onder bestuursdwang op te leggen, waarbij de eigenaar wordt gelast om de schoorsteen te slopen”.
Reden, waarom is dat uw gemeente de pijp instabiel noemt op basis van een opname door Arcadis in opdracht van de NAM en de eigenaar heeft verplicht de pijp te stabiliseren.
Voor uw gemeente betekent dat dus sloop. Schoorsteenbouwer Harm Meijer heeft in het verleden echter al eens een opname verricht, waarbij het aftoppen, ofwel 2 meter verlagen, al voldoende is voor een veilige situatie.
Redenen waarom SIEN-N vindt, dat het advies van Harm Meijer kan worden opgevolgd, waardoor de pijp grotendeels behouden kan blijven.
Sloop werkt ook rustverstorend voor de vleermuizen. Op basis van de flora- en faunawet zou sloop pas na de rustperiode van de vleermuizen kunnen plaats vinden. Deze start omstreeks half november en duurt voort tijdens de winterperiode.

Met het behoud en herstel van de ringoven en pijp kan een unieke en tastbare herinnering aan de bloeiende baksteenindustrie in de provincie Groningen behouden blijven.
Restauratiearchitect Kor Holstein, tevens adviseur van SIEN-N, heeft aan de vleermuizenwerkgroep aangegeven, om een gesprek te voeren met de huidige eigenaar Dhr. W. Liewes
om tot koop van de oven met pijp over te gaan. Uiteraard moet Dhr. Liewes hiertoe bereid zijn en ook mee willen werken aan herstel.

SIEN-N is bereid om bv. met steenfabrikant Hoogerduin Strating als voorzitter en een vertegenwoordiging van de vleermuizenwerkgroep zich in te zetten voor herstel en dus behoud van schoorsteen en ringoven.

 

Hoor graag van u

Met vriendelijke groet

L.C.J. Hardus, Voorzitter SIEN-N

ringoven

Ringoven + schoorsteen voormalige steenfabriek Rusthoven 23/10/2013